قیر 40*50

قیر  40*50 با درجه نفوذ پذیری 40*50 از جمله فراورده های شرکت قیر ماد گستران میباشد