قیر 60*70

قیر  60*70 با درجه نفوذ پذیری 60*70 از جمله فراورده های شرکت قیر ماد گستران میباشد