قیر 85*100

قیر  85*100 با درجه نفوذ پذیری 85*100 از جمله فراورده های شرکت قیر ماد گستران میباشد