قیر 100*200

قیر  100*200 با درجه نفوذ پذیری 100*200 از جمله فراورده های شرکت قیر ماد گستران میباشد